5. ชื่อโครงการ
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
ผู้จัดทำโครงงาน                        
นางสาวเอกรัตน์            พลเดช
นางสาวจิราพร              ทวีสิงห์
นางสาววิวผกา              กมลสัจจะ

บทคัดย่อ
โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสรุปผลการดำเนินงานของโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติโดยการนำ
กะลามะพร้าวที่จะเป็นขยะนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะส่วนมากที่เราเห็นกันกะลามะพร้าวเราจะไม่นำมาใช้ประโยชน์กันนัก
แต่ผู้จัดทำคิดว่าการนำกะลามะพร้าวกลับมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็มีต้นทุนที่ต่ำ ช่วยลดต้นทุนการผลิตโครงงานเล่มนี้เป็นการนำความรู้ทั้ง
หมดที่ศึกษาในสาขา การขาย นำมาใช้ในงานนี้คือ การนำหลักการจัดการธุรกิจมาใช้ในการทำโครงงานนี้คือ การนำหลักการจัดการธุร
กิจมาใช้ในการทำโครงงานนี้ โดยสมมติว่าเราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆ จะมีกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารตลาดภายในรายงานประ
กอบด้วยเนื้อหาที่ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรเอกสารทฤษฎีที่นำมาใช้ประกอบกับโครงงานวิธีการดำเนินงาน
กลยุทธ์ทางการตลาด เศรษฐ์กิจในปัจจุบันปัญหาอุปสรรคในการทำงานและสรุปผลการดำเนินงานของการทำโครงงานนี้ ชี่อโครงงาน
ว่าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อมของประเทศเพราะในประเทศตอนนี้มีมลภาวะมากาขึ้น
ถ้าเรานำสิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะทำให้ประเทศไม่มีปัญหามลภาวะได้และยังช่วยเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวหรือชุมชน
ได้และทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ของใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งประดิษฐ์และต่อมาก็จะเป็นความต้องการของผู้บริโภคได้ในอนาคต

การออกแบบ ผลิตภัณฑ์(Product) เป็นนวัตกรรมที่คิดสร้างขึ้นมาใหม่ที่เดิมเป็นแค่วัสดุธรรมชาติเหลือใช้ก็นำมาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุ ธรรมชาติ จึงทำให้มีการโดดเด่นที่สำคัญเป็นสินค้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ การตั้งราคา (Price1) ขายตามปกติผู้ผลิตสินค้าออก
สู่ตลาดจะไม่ตั้งราคาต่ำกว่าสินค้าประเภทเดียวกันและคุณภาพพอๆ กับที่จำหน่ายในตลาด เนื่องจากจะทำให้ผู้บริโภคคิดว่าสินค้า ที่มี
ราคาถูกจะมีคุณภาพด้อยกว่าสินค้าที่มีราคาสูง ดังนั้นราคาจึงเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดการต้องการซื้อของมนุษย์ การตั้งราคาของ
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ราคา 299 บาท ช่องทางการจัดจำหน่าย(Place)คือวิธีการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายตามท้องตลาด
และจัดจำหน่าย ณ ศูนย์หัตถกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ การส่งเสริมการขาย (Promotion) คือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่นอก
เหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายตรง ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจให้กับผู้บริโภคเป็นผลลัพธ์ของความมีเหตุผล
ผู้บริโภคจะทำการคำนวณถึงคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจในการซื้อสินค้านั้นและจะเลือกซื้อสินค้าที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจสูงสุดตามหลัก
ทฤษฎีทฤษฎีแรงจูงใจของไมเคิล ดอมแจน อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทำกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคล
จงใจกระทำ พฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย